55 Disclaimer

Disclaimer

DISCLAIMER (NL)

Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Foto's

Alle foto's van materialen zijn indicatief. Variaties in kleur en structuur zijn mogelijk.

Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Beltrami dan wel haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Beltrami. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Geen garantie of aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze site getoond wordt kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Beltrami is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site. Links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat Beltrami verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Opmerkingen, vragen en suggesties

Beltrami wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd uw persoonlijke informatie (cf privacy). Door Beltrami materiaal te sturen geeft u aan Beltrami het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan Beltrami ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. Beltrami heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Brachot-Hermant houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Algemeen

Het staat ons vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De voorwaarden voor gebruik en alle mogelijke geschillen zullen vallen onder het rechtsstelsel van de vennootschap van de Groep Brachot-Hermant met wie in concreet geval gecontracteerd werd. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.

*******************************

 

DISCLAIMER (FR)

Conditions d'utilisation

La visite de ce site est régie par nos conditions d'utilisation et par l'ensemble de la législation applicable. La visite de ce site implique de votre part l'acceptation sans restriction ni exclusion des conditions d'utilisation décrites ci-dessous.

Photos

Toutes les photos des matériaux sont à titre indicatives. Des variations en couleurs et structures sont possible.

Droit d'auteur

Le contenu de ce site est protégé par le droit d'auteur et ces droits sont détenus par Beltrami s.a. et ses fournisseurs et partenaires. Tous les droits sont réservés. Sauf mention contraire, les informations contenues dans le site (dont, entre autres, le texte, les présentations, les illustrations, les photos et les illustrations sonores) ne peuvent être copiées, déplacées, diffusées ou enregistrées sans accord écrit préalable de Beltrami s.a. Les modifications du contenu du site sont expressément interdites. Certaines parties du site contiennent des illustrations explicitement protégées par le droit d'auteur de leurs créateurs.

Ni garantie ni responsabilité

Les informations présentées sur ce site ne sauraient en aucune façon justifier de droit ou de responsabilité. Beltrami s.a. ne peut être tenue responsable des informations fournies sur des sites auxquels vous auriez accédé via son site. Les liens sont un service que nous vous proposons et n'entraînent aucune responsabilité de la part de Beltrami s.a. quant au contenu des sites. En outre, c'est à vous qu'il incombe de vérifier que ces sites ne contiennent aucun virus ni élément à caractère nuisible. Nous sommes en droit de modifier les informations contenues sur notre site sans préavis ni obligation préalable.

Remarques, questions et suggestions

Beltrami s.a. ne souhaite pas recevoir d'informations strictement confidentielles ou privées via ce site. Toutes les informations que vous nous transmettrez (suggestions, idées et autres) seront considérées comme non confidentielles et publiques, à l’exception de vos données personnelles telles qu'exposée dans notre politique de vie privée. En envoyant des documents à Beltrami s.a., vous lui donnez le droit illimité et irrévocable d'utiliser ces informations, de les publier, de les modifier, de les traiter, de les diffuser et de les faire protéger légalement. Beltrami s.a. est également en droit d'appliquer librement les idées et les techniques que vous lui soumettez. Beltrami s.a. a développé ce site avec le plus grand soin, mais se réjouit néanmoins de toute suggestion ou commentaire à son sujet. Si vous avez des plaintes concernant certains textes ou illustrations, vous pouvez également nous les faire parvenir.

Généralités

Beltrami est libre de modifier les présentes conditions d'utilisation à tout moment en en publiant une nouvelle version sur son site.  Les conditions d'utilisation et tous les litiges éventuelles seront régies par le droit dont ressort la société du groupe Brachot-Hermant avec laquelle le contrat a été conclu dans le cas concerné.  Si un tribunal compétent devait estimer qu'une partie des présentes conditions d'utilisation est nulle et inapplicable, la partie concernée des conditions d'utilisation sera présumée supprimée tandis que les dispositions restantes seront présumées pleinement valables et applicables.